معرفی

مشخصات فردی

افسانه لطفی عظیمی

نام - نام خانوادگی : افسانه   لطفی عظیمی

پست الکترونیکی : a_lotfi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روان شناسی بالینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روان شناسی و آموزش کودکان استنایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روان شناسی تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : روانشناسی

محل خدمت : دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/06/1

افسانه لطفی عظیمی
افسانه لطفی عظیمی

محل خدمت :
    دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    استادیار
^